Gıda Kalite Kontrol ve Analizi

GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PROGRAMI

Kuruluşu ve Gelişimi

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı Altıntaş Meslek Yüksekokulunda, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.

Program Sorumlusu:

Dr. Öğretim Üyesi Saadet ÇELİKÖZLÜ

Programın Amacı

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı; gıda hammaddesi işleyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde üretim biriminin kalite kontrol ve üretim departmanlarında yöneticilere yardımcı olacak ve bu amacı gerçekleştirecek ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Programın Hedefleri

Programın temel hedeflerinden biri; gıda maddeleri ile bunlarla temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik şartlarının sağlanmasında ve bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve de gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitinde, ayrıca numune alma işlemi ile başlayan ve o partinin istenilen özelliklere uygunluğunun kontrol edilmesinde yapılan işlemlerin tümünü yapabilecek niteliklere sahip ara elemanlar yetiştirmektir.

Programın Kapsamı

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’nda öğrenciler bölümleriyle ilgili olarak gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrolleriyle alakalı teorik dersleri alarak ve de farklı işletmelerde bu bilgilerini pratik olarak uygulayarak, Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistemi içerisinde gıdaların mikrobiyolojik kriterlerini ve uygulamalarını bilen yardımcı personel olarak mezun olurlar.

Bu amaçla öğrencilere sektörün isteklerine cevap verecek şekilde üretimden satışla kadar tüm gıda maddelerinin ve de gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunu tesbit edebilecek ayrıca ürün takibi ve numune alma işlemini uygun bir şekilde gerçekleştirebilecek, gıda laboratuarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri verilir.

Günümüzde Gıda kontrolörlüğü / gıda kontrolörlüğü yardımcılığı görevleri sağlık teknisyenlerine ve çevre sağlığı teknisyenlerine verilen eğitimler sonunda yetiştirilen elemanlarla yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’ndan mezun olan öğrenciler gıda sektöründe konusunda eğitim almış ve gıda kontrolörlerine yardımcı olacak ara elemanlar olarak ihtiyaçlara cevap verecektir. Tekniker olarak mezun olan öğrenciler, gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarında büyük oranda istihdam edilme şansına sahiptirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Ülkemizde Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi önlisans eğitimi veren üniversite sayısı az olduğundan bu bölümden mezun olanların istihdam şansı yüksektir. Çünkü gıda sektöründe konusunda eğitim almış gıda kontrolörlerine yardımcı olacak ara elemanlara büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır.

Mezun öğrencilerimiz gıda sanayinin her dalında, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlardaki gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapıldığı  ilgili laboratuarların tümünde çalışma olanağına sahiptirler. Bu amaçla Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Tariş, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde yönetim, üretim ve laboratuar alanlarında çalışabilmekte, kendi özel işyerlerini de açabilmektedirler. Özellikle mezunlarımıza gıdanın her türünün işlendiği pastane, süthane, mandıra ve fırın gibi küçük gıda işletmelerinden çok komplike büyük gıda işletmelerine kadar her yerde istihdam imkanı bulabilmektedirler.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütebilirler.

Günümüzde Gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıdaların ve üretim yerlerinin depoların, satış yerlerinin sürekli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bu işte görevli yeterli eleman bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu programdan mezun olanlar piyasadaki bu açığı kapatabileceklerdir.

Dikey Geçiş Yapılabilen Fakülte/Bölüm

  • Beslenme ve Diyetetik
  • Bitki Koruma
  • Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
  • Gıda Muhendisliği
  • Gıda Teknolojisi
  • Kimya
  • Tarımsal Biyoteknoloji
  • Tarımsal Genetik Mühendisliği

Bu Program Neden Tercih Edilmeli?

Gıda sektöründe konusunda eğitim almış gıda kontrolörlerine yardımcı olacak ara elemanlara büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde Gıda kontrolörlüğü / gıda kontrolörlüğü yardımcılığı görevleri sağlık teknisyenlerine ve çevre sağlığı teknisyenlerine verilen eğitimler sonunda yetiştirilen elemanlarla yürütülmeye çalışılmaktadır.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programı sayesinde gıda kontrolörü/gıda denetçisine gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin hijyenik kontrol işlemlerinde yardımcı olmak üzere yapılması gereken işleri ve gıda güvenliğini bilen, tüketici sağlığını düşünen, teknik bilgi ve becerilere sahip ara elemanlar yetiştirilmek suretiyle bu ihtiyaç giderilmeye çalışılacaktır. Üreticiden tüketiciye kadar sağlıklı ve güvenli gıda temini gıdaların besin değerlerinin korunması düzenli olarak kalite kontrol işlevlerinin yürütülmesiyle gerçekleşecektir. Ülkemizin hızla ilerleyen dünyaya paralelliğinin sağlanmasında sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi ve tüketimi ile bunların kontrollü bir şekilde tüketiciye ulaşmasında yetişmiş elemanlara ihtiyaç vardır.  Dış piyasalardaki rekabet gücü ancak kaliteli ürün üretimi ve satışı ile bunların düzenli olarak kalite kontrol işlevlerinin düzenli yürütülmesiyle ancak mümkün olacaktır.

Son yıllarda gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinin önemi daha fazla kavranmakta ve bu programdan mezun olan öğrencilerin gelişmekte olan bu sektöre önemli katkıların olacağı düşünülmektedir.

GIDA LABORATUVARINDAN GÖRÜNTÜLER

Son Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, Pazartesi